Créer une société immombilière
Créer une société immombilière

Hoe een vastgoedvennootschap oprichten in België?

5/5 - (34 votes)

In België kunt u als eigenaar een vastgoedvennootschap oprichten met als doel het beheer van vastgoed (gebouwen, appartementen, garages, magazijnen …). 

Via een vastgoedvennootschap kunnen bestuurders in de ogen van de wet als een vennootschap worden beschouwd en niet als een natuurlijke persoon. In sommige gevallen biedt dit veel voordelen.

Is een optimaal beheer van uw onroerend goed een van uw belangrijkste zorgen? Dan kan dit een winnende oplossing zijn.

Wat volgt is een overzicht van alles wat u moet weten over de oprichting van een vastgoedvennootschap in België. 

Waarom een vastgoedvennootschap oprichten in België?

Tal van Belgische eigenaars kiezen voor een vastgoedvennootschap. 

Een vennootschap biedt duidelijke financiële voordelen wanneer de huurinkomsten aanzienlijk zijn. Daarom kan het als eigenaar interessant zijn om uw vermogen over te brengen naar een vastgoedvennootschap.

Wel moet u op voorhand goed rekenen om het voordeel precies te bepalen.

Fiscale voordelen

Wanneer een eigenaar een vastgoedvennootschap opricht, wordt hij niet langer als natuurlijke persoon belast. Hij is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. En die is vanaf het belastingjaar 2021 vastgelegd op 25%. Dit tarief is onveranderlijk.

Bovendien kunnen alle uitgaven gekoppeld aan de vastgoedactiviteit (onderhoud van het gebouw, registratierechten, leningen, administratiekosten …) afgetrokken worden van de belastinggrondslag.

In tegenstelling tot een natuurlijke persoon, die zijn huurinkomsten moet optellen bij zijn loon. Hij kan enkel de rente op zijn leningen aftrekken.

Eigenaars kunnen dus snel in een hogere belastingschijf terechtkomen, aangezien die voor natuurlijke personen progressief zijn.

Overdracht van het vermogen

Via een vastgoedvennootschap kunnen eigenaars anticiperen op de overdracht van hun vastgoed. Zo houden ze de erfeniskosten laag en voorkomen ze dat hun vermogen wordt verdeeld.

Bij een familiale patrimoniumvennootschap draagt de eigenaar aandelen van het bedrijf over aan zijn opvolgers. Zo worden de successierechten omzeild bij overdrachten die tijdens zijn leven plaatsvinden. 

Als de eigenaar binnen drie jaar na de schenking overlijdt, kunnen er successierechten verschuldigd zijn.

Schenkingen van roerende goederen hoeven niet te worden geregistreerd en zijn dus niet altijd onderworpen aan registratierechten. 

Een familiale vastgoedvennootschap is een veilige oplossing die een betrouwbaar kader biedt voor het beheer van een vermogen. Ze helpt om conflicten en misverstanden te voorkomen.

Lees ons volledige artikel over de schenking van onroerend goed.

Ebook vastgoedbeleggingen

Verschillende stappen bij de oprichting van een vastgoedvennootschap in België

Belgische vastgoedvennootschappen hebben dezelfde rechtsvorm als klassieke handelsvennootschappen:

 • Naamloze vennootschap (NV),
 • Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA),
 • Coöperatieve vennootschap (CV),
 • Vennootschap onder firma (VOF),
 • … 

Het is belangrijk de meest geschikte vorm te kiezen voor elke situatie.

Verplichtingen

Als bedrijf is het belangrijk dat u bepaalde boekhoudkundige en administratieve verplichtingen nakomt. 

Deze verplichtingen gelden niet alleen bij de oprichting maar ook tijdens de hele levensduur van de vennootschap.

Ze brengen kosten mee die u zeker in aanmerking moet nemen, ook al zijn ze aftrekbaar van de belastbare winst van de vennootschap.

Verplichtingen van een vennootschap in België:

 • De vennootschap inschrijven bij een erkend ondernemingsloket 
 • Een oprichtingsakte indienen en registreren
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • Boekhouding bijhouden
 • Een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België
 • Taksen en btw-aangiftes beheren

Voor de meeste van deze taken moet de ondernemer een beroep doen op deskundigen (notarissen, accountants, juristen …). Die laatsten rekenen niet te verwaarlozen kosten aan voor hun diensten

De registratierechten en publicatiekosten zijn onvermijdelijk en moeten door de vennootschap worden betaald.

Rechten

In België kunnen een of meer personen hun vermogen samenbrengen in een vastgoedvennootschap. Hierdoor kunnen ze hun vermogen beheren en laten groeien en direct of indirect voordeel halen voor hun patrimonium.

Om te anticiperen op hun opvolging kunnen de vennoten van de vastgoedvennootschap hun aandelen overdragen of verkopen

Als het onroerend goed wordt verkocht, wordt de meerwaardebelasting beperkt tot de vennootschapsbelasting.

Als de aandelen van de vennootschap worden verkocht, is de meerwaarde niet belastbaar.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Voor de oprichting van een vastgoedvennootschap in België laat u zich het beste bijstaan door een expert (bijv. boekhouder, notaris of jurist). Die kan het boekhoudkundige en administratieve deel voor zijn rekening nemen. Denk maar aan de inschrijving van de vennootschap bij een erkend ondernemingsloket, de neerlegging en registratie van een oprichtingsakte en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
In België is er geen echte 'vastgoedvennootschap' zoals in bijvoorbeeld Frankrijk. Een eigenaar die beslist een vennootschap op te richten om zijn vastgoed te beheren als onderneming en niet als natuurlijke persoon kan een klassieke handelsmaatschappij oprichten, zoals een NV, BV, CV of VoF.
De oprichting van een vastgoedvennootschap heeft in België grote fiscale voordelen. Denk maar aan de belasting op de werkelijke inkomsten van 25%, het wegvallen van registratierechten bij successie enzovoort.
Meer artikelen over de vastgoedvennootschap
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!