Algemene gebruiksvoorwaarden van SMOVIN

Algemene bepalingen

SMOVIN is een dienst die wordt aangeboden door de NV SMOVIN, met maatschappelijke zetel Rue François Dubois, 2 in 1310 Terhulpen (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0649.610.582 (btw-nummer: BE0649610582 –  RPR Brussel).

In deze algemene gebruiksvoorwaarden van de nv SMOVIN (de “AGV”) verwijst de term “SMOVIN” naar de aangeboden dienst en/of de nv SMOVIN zelf.

Deze AGV hebben als doel het gebruik van de website SMOVIN, met als domeinnaam smoving.be (de “Website”), te regelen en te controleren. Elke inschrijving op SMOVIN overeenkomstig de hierna vastgestelde bepalingen impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke instemming met deze AGV die voorrang hebben op eender welk ander document, met uitzondering van het contract.

SMOVIN behoudt zich het recht voor de AGV te allen tijde bij te werken en te wijzigen. In geval van significante wijziging van de AGV voor de gebruiker van SMOVIN, wordt die gebruiker vijftien (15) dagen vóór de inwerkingtreding van de genoemde wijzigingen per e-mail op de hoogte gebracht. De huidige AGV zullen van toepassing zijn op de nieuwe functionaliteiten die zouden kunnen worden toegevoegd aan SMOVIN. Het feit SMOVIN te blijven gebruiken nadat wijzigingen zullen zijn doorgevoerd, impliceert de aanvaarding van die wijzigingen.

Deze AGV vernietigen en vervangen eender welk ander eerder voorstel of akkoord met betrekking tot hetzelfde voorwerp. Er kan van deze AGV enkel worden afgeweken met het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van SMOVIN. Het feit dat SMOVIN zich niet beroept op deze AGV, kan nooit worden geïnterpreteerd als het verzaken aan de mogelijkheid om zich er later op te beroepen.

Deze AGV zijn onmiddellijk van toepassing op alle Contracten (het “Contract” of het “Abonnement” )die worden gesloten tussen SMOVIN en haar klanten/gebruikers (hierna de “Klant”), met inbegrip van reeds lopende Contracten.

Beschrijving van het product

SMOVIN is een dienst tegen betaling, enkel online toegankelijk via de Website, waarbij aan de beheerders van onroerende goederen de mogelijkheid wordt geboden om de administratieve en financiële taken van hun huurders te beheren.

SMOVIN treedt in geen geval in de plaats van het beheer van de Klant. Het advies dat SMOVIN eventueel verstrekt, heeft enkel betrekking op het gebruik van de software maar in geen geval op de organisatie of het beheer van de Klanten.

De door SMOVIN aangeboden software is standaardsoftware. Door van die software gebruik te maken, is de Klant zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat SMOVIN niet kan voldoen aan de specifieke behoeften van zijn beheer.

Een Smovin-account aanmaken

Noodzakelijke voorwaarden om een account aan te maken op SMOVIN:

Om een SMOVIN-account te kunnen aanmaken, verklaart elke gebruiker (toekomstige Klant), verplicht en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid:

 • Dat hij ten minste 18 jaar oud is;
 • Zijn volledige naam, een geldig e-mailadres en eender welke andere informatie mee te delen die vereist is om de inschrijving te voltooien;
 • De verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de handhaving van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn account. SMOVIN is niet aansprakelijk voor welke schade of welk verlies ook die/dat het gevolg zou kunnen zijn van het onvermogen van de Klant om zijn aanmeldgegevens (bv. gebruikers en/of wachtwoord) te beschermen.
Duur van het contract

Het Contract treedt in werking op de dag waarop de Klant zich inschrijft op de Website. Bij deze inschrijving op SMOVIN (i.e. bij de eerste betaling of bij de ondertekening van de commerciële aanbieding) kiest de Klant de duur van het Contract. Een Contract dient voor een minimale termijn van 1 maand te worden aangegaan..

Na afloop van deze termijn wordt het Contract stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als de initiële duur die de Klant kiest bij het afsluiten van het Contract.

De Klant kan echter beslissen om zich tegen de stilzwijgende verlenging van het Contract te verzetten één (1) maand of vijftien (15) dagen, als het Contract een duur heeft van één (1) maand, voorafgaand aan de verlenging ervan, door middel van een opzegging van één (1) maand. Hiervoor moet de Klant de contactpersoon van SMOVIN op de hoogte brengen via e-mail en moet hij hier ook een ontvangstbewijs van kunnen voorleggen. Het e-mailadres naar waar deze e-mail dient verzonden te worden, verkrijgt de Klant   bij het afsluiten van het Contract. Bij gebreke van kennisgeving aan SMOVIN overeenkomstig bovenstaande voorwaarden en termijnen wordt het Contract automatisch verlengd voor dezelfde duur als de duur waarvoor de Klant het Contract initieel afsloot.

De verkoopaanbiedingen die op de Website worden voorgesteld en door deze AGV worden beheerst, zijn geldig voor alle producten of alle diensten zolang ze online staan. SMOVIN behoudt zich de mogelijkheid voor te allen tijde een einde te maken aan de commercialisering van de software. In dit geval krijgt de Klant daarvan  per e-mail kennis binnen de 24 uur en blijft hij toegang hebben tot de software voor de duur van het Abonnement dat hij heeft afgesloten of geniet hij een opzeggingstermijn van minimaal één (1) maand alvorens de toegang tot de software definitief wordt onderbroken. Tijdens deze opzeggingstermijn moet de Klant alle maatregelen treffen die nodig zijn om zijn gegevens op te slaan. De stopzetting van de commercialisering van SMOVIN kan geen reden vormen voor welke schadeloosstelling of vergoeding ook vanwege SMOVIN aan de Klant.

SMOVIN heeft het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de software, met als doel de verbeteringen en wijzigingen door te voeren die nuttig of noodzakelijk worden geacht. De Klant kan van SMOVIN geen enkele schadevergoeding eisen wegens de wijziging van de software. 

Betaling, prijs en facturering

De door de Klant verschuldigde bedragen worden automatisch gefactureerd bij aanvang van elke periode (naargelang het gaat om een maandelijks of jaarlijks Contract). De Klant aanvaardt hierbij dat hij zijn facturen enkel op elektronische wijze zal ontvangen. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de dag dat de factuur via e-mail werd verzonden.

Elke factuur is verschuldigd vanaf de datum van ontvangst ervan door de Klant.

De tarieven vermeld in het Contract en/of de bijlagen zijn de tarieven die van kracht zijn op de datum van ondertekening van het Contract en worden jaarlijks aangepast door SMOVIN. De nieuwe tarieven worden elk jaar aan de Klant meegedeeld, uiterlijk 30 dagen voordat ze van kracht worden.

In geval van afsluiting van het account door de Klant in strijd met artikel 4 van deze AGV wordt geen enkel bedrag terugbetaald noch een krediet toegekend voor de maanden waarin het abonnement, al dan niet gedeeltelijk, nog lopende was. 

Opschorting en deactivering van het account

SMOVIN behoudt zich het recht voor, (i) in geval van niet-betaling door de Klant van een van zijn facturen of (ii) in geval van niet-naleving door de Klant van een van de bepalingen van deze AGV, om de toegang van de Klant tot SMOVIN op te schorten, onmiddellijk na kennisgeving daarvan aan de Klant en zonder opzeggingstermijn, tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen of totdat er is voldaan aan de bepalingen van deze AGV.

De schending van alle of een deel van deze AGV kan aanleiding geven, tijdelijk of definitief, tot de-activering van de SMOVIN-account van de Klant, onverminderd de overige rechten van SMOVIN, inzonderheid het recht om een schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade. Elke de-activering van de SMOVIN-account van een Klant gebeurt middels voorafgaande verzending van een ingebrekestelling per e-mail met ontvangstbewijs, waarin de betrokken inbreuken worden beschreven. Zo de inbreuk zoals beschreven in de ingebrekestelling niet wordt verholpen binnen een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de datum van ontvangst daarvan, wordt de SMOVIN-account van de Klant definitief gedeactiveerd en afgesloten, zonder welke terugbetaling ook in voorkomend geval, en onverminderd het recht van SMOVIN om een schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade. De Klant kan na deze deactivering geen schadevergoeding eisen van SMOVIN.

Indien  een account van een Klant niet wordt gebruikt gedurende een periode van meer dan twee (2) maanden, heeft SMOVIN het recht om het account op kosten van de Klant te deactiveren na een termijn van vijf (5) dagen na kennisgeving daarvan aan de Klant en bij gebreke van reactie van de Klant volgend op deze kennisgeving.

Bescherming van de persoonsgegevens en vertrouwelijkheidsbeleid

Ter inleiding wordt bepaald dat het begrip “persoonsgegevens” moet worden begrepen in de betekenis daaraan gegeven in artikel 4 van de verordening 2016/679 (de “AVG”).

Door in te schrijven op SMOVIN aanvaardt de Klant dat SMOVIN de persoonsgegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken die bij de inschrijving worden verzameld, alsook die betreffende de plicht van facturering van SMOVIN jegens de Klant. De informatie betreffende elke Klant is uitsluitend bestemd voor de werking van SMOVIN. Dit omvat de mogelijkheid om de naam van de Klant te vermelden in de klantreferenties van SMOVIN. Deze persoonsgegevens van de Klant worden bijgehouden voor de volledige duur van het Contract en gedurende een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van het Contract.

De Klant heeft een recht van inzage, wijziging, rechtzetting en wissen van de gegevens die op hem betrekking hebben. Deze gegevens worden in geen geval meegedeeld aan derden. Elke vraag betreffende de gegevens die SMOVIN bewaart, moet worden gericht aan de nv SMOVIN, maatschappelijke zetel rue François Dubois 2, 1310 Terhulpen (België), op het volgende e-mailadres: [email protected].

Zo de Klant dat wenst, kan hij ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met eender welke vraag betreffende zijn rechten en/of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door SMOVIN, op de volgende adressen: [email protected] of Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

De gegevens die toebehoren aan de Klant en worden gehost bij SMOVIN (huurders, Contracten, financiële informatie enzovoort), zijn en blijven eigendom van de Klant. SMOVIN verbindt zich ertoe deze gegevens strikt vertrouwelijk te houden, geen kopieën te maken van de gegevens tenzij dat technisch noodzakelijk zou zijn en de gegevens op geen enkele andere wijze te gebruiken dan bepaald met het oog op de uitvoering van deze AGV.

De Klant is als enige aansprakelijk voor de gegevens die hij toestuurt aan SMOVIN met het oog op het hosten ervan of het gebruik van de software. De Klant verzekert dat deze gegevens hem toebehoren of dat hij het recht heeft ze te gebruiken en over te dragen aan SMOVIN. Hij garandeert ook de wettelijkheid van de gegevens en juistheid van de aan SMOVIN meegedeelde gegevens. In ieder geval garandeert de Klant dat hij heeft voldaan aan alle mogelijke verplichtingen die op hem rusten met betrekking tot de informatie/activa/gegevens die hij met SMOVIN deelt en waarvan hij de eigenaar is.

De Klant vrijwaart SMOVIN uitdrukkelijk van elke aanspraak of verhaal vanwege derden, om welke reden ook, in verband met de inschrijving van de Klant op SMOVIN of met de gegevens die de Klant toestuurt aan SMOVIN. In geval van beroep, door SMOVIN, op de verplichting tot vrijwaring door de Klant als gevolg van een vordering van een derde, zijn alle gerechtskosten die SMOVIN oploopt, met inbegrip van de erelonen van zijn advocaten, ten laste van de Klant.

Veiligheidsbeleid

SMOVIN kan worden gebruikt in versleutelde versie (SSL). De persoonsgegevens die SMOVIN verzamelt, worden bewaard in een beveiligde omgeving. De personen die voor SMOVIN werken, zijn gehouden de vertrouwelijkheid van de informatie van de Klant in acht te nemen. De gegevens van de accounts van de gebruikers van SMOVIN (gebruikersaccounts, huurders, huursommen, Contracten enzovoort) worden elke nacht opgeslagen op een externe server voor opslag en worden op versleutelde wijze naar die server verstuurd.

De servers waar SMOVIN wordt gehost, zijn uitgerust met een firewall.

SMOVIN verbindt zich ertoe een hoog niveau van vertrouwelijkheid te handhaven door integratie van de jongste technologische innovaties die toelaten de vertrouwelijkheid van de transacties te verzekeren. Daar geen enkel mechanisme echter maximale zekerheid biedt, blijft er altijd een zeker risico bestaan wanneer men internet gebruikt om persoonsgegevens door te sturen.

SMOVIN kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de gegevens van de Klant, ook niet in geval van defect van de software of de servers van SMOVIN. De Klant is perfect op de hoogte van het feit dat hij permanent zelf moet beschikken over een geactualiseerde kopie van de gegevens die hij doorstuurt naar SMOVIN.

Overmacht

SMOVIN wordt volledig ontslagen van alle aansprakelijkheid indien de niet-naleving van een van haar verplichtingen of van alle verplichtingen krachtens deze AGV het gevolg is van een geval van overmacht.

Voor de toepassing van deze AGV wordt overmacht gedefinieerd als een onvoorzienbare en onvermijdelijke gebeurtenis onafhankelijk van de wil van SMOVIN, zoals de tekortkoming van de hostserver waardoor het voor SMOVIN onmogelijk is haar verplichting(en) na te komen.

Zo de uitvoering van het Contract of van eender welke verplichting voor SMOVIN krachtens deze AGV wordt verhinderd als gevolg van een geval van overmacht, wordt SMOVIN vrijgesteld van de uitvoering van de bewuste Contractuele verplichtingen.

Zo het onmogelijk blijkt om deze gebeurtenis van overmacht te verhelpen binnen een termijn van 30 dagen nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, kan SMOVIN het Contract met de Klant verbreken, zonder dat ze gehouden is welke vergoeding ook aan de Klant te betalen en met behoud van recht op betaling van de bedragen verschuldigd tot op de datum van verbreking.

Hoe dan ook moet de partij die als gevolg van een geval van overmacht in gebreke blijft, de andere partij regelmatig op de hoogte houden van de mogelijkheden om deze gebeurtenis van overmacht te verhelpen; de verplichtingen krachtens het Contract en deze AGV worden opgeschort voor de volledige duur van de gebeurtenis van overmacht.

Intellectuele eigendom

De handelsnaam SMOVIN is de exclusieve eigendom van de nv SMOVIN.

Hetzelfde geldt voor alle logo’s van SMOVIN, elk gebruik van deze logo’s in verband met SMOVIN alsook eender welke visuele inhoud (kopie of schermafdruk) van SMOVIN, toegankelijk op de Website of in verband met SMOVIN.

Alle elementen die samen de Website vormen, ongeacht of ze al dan niet toegankelijk zijn voor de Klant, zijn de exclusieve eigendom van SMOVIN. Het betreft inzonderheid de volgende elementen: de software, de gegevensbanken, de pagina’s van de Website (inhoud, tekst, afbeeldingen, grafische elementen, iconen, video’s), de instrumenten voor beheer, het platform alsook eender welk ander instrument dat of om het even welke informatie die ter beschikking van de Klant wordt gesteld.

Het is voor de Klant, zijn aangestelden of eender welke andere persoon aan wie de Klant de toelating verleent om toegang te hebben tot SMOVIN, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toelating vanwege SMOVIN, strikt verboden om:

 • De software SMOVIN alsook de informatie verstrekt door of de diensten geleverd door SMOVIN, volledig of gedeeltelijk, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, weer te geven, te publiceren, aan te passen, door te sturen of te vertalen, in welke vorm en met welk middel ook;
 • De software te gebruiken op een andere wijze of voor andere doelen dan die welke worden beschreven op de Website of in deze AGV;
 • Alle of een deel van de rechten die hij bezit in verband met SMOVIN en krachtens zijn Contract met deze laatste over te dragen, tegen betaling of gratis.

Het Abonnement dat de Klant heeft genomen, verleent hem het recht op de gebruikslicentie van de software, voor de duur van zijn Abonnement, met uitsluiting van eender welk ander recht.

Behoudens uitdrukkelijk verzet van de Klant, mag SMOVIN haar Klanten vermelden voor doeleinden van promotie en publiciteit, op alle dragers met inbegrip van haar Website, met vermelding van de namen, logo’s en uittreksels van de eventuele commentaren van de Klanten.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van SMOVIN

SMOVIN verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om aan haar Klanten kwaliteitsvolle diensten aan te bieden. Ondanks alle zorg die SMOVIN wijdt aan het verzekeren van ononderbroken diensten (24 uur per dag en 7 dagen per week), zijn onderbrekingen van de dienst mogelijk, zonder dat SMOVIN daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, in geval van storing of defect van de hostserver of in geval van noodzakelijke of nuttige onderhoudsinterventies.

De dienst voor technische bijstand is van toepassing op alle diensten die SMOVIN levert. De Klanten kunnen bijstand krijgen via e-mail of “remote support”, alle werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur.

Met de dienst voor technische bijstand kan als volgt contact worden opgenomen: via de chatfunctie op de Website of per e-mail naar volgend adres: [email protected]. 

De bovenstaande alinea is meer bepaald van toepassing op de dienst “afdrukken / verzenden” van SMOVIN die erin bestaat de documenten van de Klant af te drukken en per post te versturen door SMOVIN. De verzending van de documenten per post wordt voldoende aangetoond door een verklaring vanwege SMOVIN; bovendien kan deze laatste niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of gebrek aan levering als gevolg van een tekortkoming door de postdiensten.

SMOVIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van informatie op fysieke (diefstal van documenten) of elektronische wijze (virus, spyware, hacking enz.) noch voor de mogelijke gevolgen daarvan voor de Klant, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. De Klant erkent zich bewust te zijn van het bestaan van dit verborgen potentiële risico en behoudt het recht om informatie die volgens hem te kwetsbaar of te strategisch is niet door te sturen naar SMOVIN.

In alle gevallen waarin SMOVIN aansprakelijk zou worden gesteld en het bewijs van die aansprakelijkheid zou worden geleverd, kan enkel haar zware fout, haar bedrog of de niet-naleving van een van haar essentiële verplichtingen aan haar worden verweten. In een dergelijk geval komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat het totaal van de vergoedingen die SMOVIN dient te betalen, niet hoger kan zijn dan het bedrag dat is gefactureerd voor de periode tijdens dewelke de schade zich heeft voorgedaan. SMOVIN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade die niet rechtstreeks en exclusief het gevolg is van de tekortkoming van de door SMOVIN geleverde dienst; het gaat bijvoorbeeld om commerciële schade, verlies van Contract of winstderving, afbreuk aan het merkimago enzovoort.

Elke klacht ten aanzien van SMOVIN moet, op straffe van verval, worden geformuleerd per e-mail met ontvangstbewijs binnen de 72 uur volgend op het feit dat aanleiding geeft tot de klacht.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de kenmerken en beperkingen van internet (“Internet”) zoals hierna beschreven.

Internet is het wereldwijde computernetwerk via welke het publiek, en in dit geval de Klanten, toegang hebben tot verschillende diensten zoals, maar niet beperkt tot: het World Wide Web (“WEB” of het “www-netwerk“), elektronische post, bestandsoverdracht (of “FTP-protocol“) en inclusief de Website zoals gedefinieerd in de AGV.

Dit computernetwerk bestaat uit een interconnectie van computernetwerken waarvan geen enkel individu kan beweren de controle te hebben (en dus niet SMOVIN).  De Klanten aanvaarden dat het Internet beperkingen heeft zoals hieronder beschreven:

 • De overdracht van gegevens op het internet geniet slechts een relatieve technische betrouwbaarheid, daar die gegevens circuleren op heterogene netwerken met uiteenlopende technische kenmerken en capaciteiten. Als gevolg daarvan kan niemand de goede werking van het internet garanderen.
 • Gegevens die op internet circuleren, zijn niet beschermd tegen eventueel misbruik; dit houdt in dat de Klant zelf de risico’s draagt voor het meedelen van wachtwoorden, vertrouwelijke codes en – algemener – eender welke informatie van gevoelige aard.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle passende maatregelen te nemen met het oog op de bescherming van zijn eigen gegevens en/of software, opgeslagen op zijn servers, tegen de besmetting door virussen alsook tegen pogingen tot indringing in zijn informaticasysteem door derden, via de toegangsdienst.
 • SMOVIN mag niet worden gebruikt om virussen of eender welke andere schadelijke inhoud door te sturen.
 • Het is verboden SMOVIN te gebruiken om ongewenste e-mail- (spam) of sms-berichten op te slaan, te hosten of te versturen.
 • Als gevolg van het bovenstaande verbindt de Klant zich ertoe, met perfecte kennis van de eigenschappen van internet, om SMOVIN niet aansprakelijk te stellen voor een of meerdere van de hierboven genoemde feiten of gebeurtenissen.

De Klant is als enige aansprakelijk voor de rechtstreekse en onrechtstreekse, materiële of immateriële schade, berokkend door hemzelf (of zijn aangestelden), aan SMOVIN als gevolg van het al dan niet onwettig gebruik van de hostserver. In de hierboven beschreven gevallen verbindt de Klant zich ertoe SMOVIN te vergoeden in het geval waarin deze laatste zou worden veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding (met inbegrip van, inzonderheid, de gerechtskosten, erelonen, enzovoort). Tevens verbindt de Klant zich ertoe om aan SMOVIN de kosten terug te betalen die worden veroorzaakt voor het herstel van de schade die hij aan SMOVIN heeft berokkend.

Deelbaarheid

Indien één of meer bepalingen van de AGV ongeldig, nietig of niet afdwingbaar zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In een dergelijk geval zullen SMOVIN en de Klant samenwerken om de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) te vervangen door een nieuwe bepaling die het doel van de oude bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en geschiloplossing

Het Belgisch recht beheerst deze AGV. De Contracten tussen SMOVIN en haar Klanten worden opgesteld in het Frans of in het Nederlands en alleen deze talen hebben bewijskracht wat betreft de gesloten akkoorden. Eender welk Contract of algemene gebruiksvoorwaarden in een andere taal wordt (worden) uitsluitend beschouwd als een vertaling voor commerciële en informatieve doeleinden. In geval van afwijking tussen de tekst in het Frans en de vertaling heeft de Franse tekst voorrang.

Bij gebreke van minnelijk akkoord tussen de Klant en SMOVIN behoort elk meningsverschil of geschil betreffende de uitvoering of de interpretatie van deze AGV of eender welk Contract tussen SMOVIN en de Klant tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Waals-Brabant (België).