Vrijgave huurgarantie
Vrijgave huurgarantie

Huurwaarborg vrijgeven: wat zijn de voorwaarden

Inhoudsopgave
5/5 - (41 votes)

De huurwaarborg beschermt de eigenaar tegen mogelijke nalatigheden van de huurder: niet-betaling van lasten of huur, schade aan de woning, boetes …

De waarborg wordt op een geblokkeerde rekening gestort en bewaard tot het einde van het huurcontract.

Hoe kan de huurder het bedrag van de huurwaarborg terugkrijgen en onder welke voorwaarden? 

Teruggave van de huurwaarborg

Wanneer eigenaar en huurder het eens zijn en de huurovereenkomst correct is verlopen, kan de huurwaarborg volledig vrijgegeven worden.

De huurder moet zijn verplichtingen zijn nagekomen volgens de huurovereenkomst.

Dit betekent dat hij alle huur en lasten betaalde en het pand teruggaf zoals hij het aantrof toen hij erin trok.

Wederzijdse instemming

Om de huurwaarborg vrij te geven, moet worden aangetoond dat er een akkoord is tussen beide partijen.

Op het einde van het huurcontract moet een door de eigenaar en huurder ondertekend akkoord worden voorgelegd aan de bankinstelling waar de individuele rekening voor de huurwaarborg werd geopend.

Via een samenvattend document weet de financiële instelling hoe het bedrag moet worden vrijgegeven:

  • Rekeningnummer,
  • Te betalen saldo,
  • Attest bankidentiteit van de huurder,
  • Datum en handtekening van beide partijen.

Het bedrag wordt binnen enkele dagen na afloop van het huurcontract vrijgegeven.

De partijen zijn het niet eens

Bij een geschil tussen huurder en eigenaar kan een verzoekschrift worden ingediend bij een vrederechter.

Deze kan de situatie ontmijnen en een uitvoerbaar vonnis uitvaardigen.

Voor er een gerechtelijke procedure wordt ingezet, moet er een ingebrekestelling worden verstuurd om de vrijgave van de huurwaarborg te vragen.

Wanneer de vrederechter zijn vonnis heeft uitgesproken, kan de begunstigde partij het vonnis aan de bank voorleggen opdat die het verschuldigde bedrag vrijgeeft.

ebook 2 NL

Gebruik van de vrijgekomen bedragen

De huurwaarborg wordt niet altijd volledig vrijgegeven. Een deel van het bedrag kan worden gebruikt om de kosten van de verhuurder te dekken. 

Wat volgt, zijn een aantal situaties waarin een deel van de huurwaarborg door de verhuurder wordt ingehouden:

Schade door de huurder

Indien de verhuurder schade aan de teruggegeven woning vaststelt, kan hij vragen dat een deel van de huurwaarborg de kosten dekt.

Een expert kan dan worden ingeschakeld om de herstelkosten te schatten.

De plaatsbeschrijving bij intrede speelt een doorslaggevende rol bij de vaststelling van eventuele schade.

Onbetaalde huur en lasten

Indien de huurder zijn verplichtingen niet is nagekomen en de lasten en huur niet volledig heeft betaald, kan hij op het einde van de huurovereenkomst vragen om de huurwaarborg gedeeltelijk terug te betalen.

Het bedrag moet alle achterstallige huur en kosten dekken, alsook een eventuele schadevergoeding.

Andere schadevergoedingen

Soms zijn er andere soorten schadevergoeding verschuldigd door de huurder aan de verhuurder. Als hij het huurcontract bijvoorbeeld voortijdig opzegt, moet hij een boete betalen.

Dit bedrag wordt bepaald door de codex wonen van kracht op de plaats waar het gehuurde goed zich bevindt.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Als de eigenaar en huurder het eens zijn over een volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg kan die worden gedeblokkeerd. Er is dan wel een bewijs van akkoord van beide partijen nodig.
De eigenaar en huurder moeten het in elk geval eens zijn over het vrij te geven bedrag. Als dat niet zo is, beslist de vrederechter. Algemeen geldt dat de eigenaar een bedrag mag afhouden dat de tekortkomingen van de huurder dekt (onbetaalde huur of lasten, of door de huurder veroorzaakte schade aan het goed).
De wettelijke termijn voor de vrijgave van de huurwaarborg is 2 maanden na afloop van het huurcontract.
De wettelijke termijn voor de vrijgave van de huurwaarborg is 2 maanden na afloop van het huurcontract.
Meer artikelen over huurwaarborg
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!