huurwaarborg opstellen
huurwaarborg opstellen

Hoe wordt een huurwaarborg samengesteld in België?

De huurwaarborg biedt zekerheid voor eigenaars die een woning willen verhuren.

Hij dekt namelijk de nalatigheden van de huurder tijdens de gehele duur van de huurovereenkomst: schade, verwaarlozing, onbetaalde lasten en huur …

Zo kunnen onvoorziene uitgaven en financiële sancties doorgerekend worden aan de huurder.

In België zijn er verschillende manieren om een huurwaarborg samen te stellen. Hier volgt een overzicht van de verschillende vormen. 

Verschillende instanties om een huurwaarborg samen te stellen 

In België staat de codex wonen drie vormen van huurwaarborg toe:

 • Individuele rekening
 • Bankgarantie
 • OCMW (openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn)

De keuze ligt bij de huurder. Dit zijn de specifieke kenmerken van deze verschillende oplossingen:

Individuele rekening

Deze huurwaarborg neemt de vorm aan van een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder, waar het geld op wordt gestort. 

Deze rekening moet worden afgesloten bij een bank of bij de Deposito- en Consignatiekas.

Bij deze oplossing mag het bedrag van de huurwaarborg niet hoger zijn dan 2 maanden huur.

Het geld van de huurwaarborg wordt pas vrijgegeven als verhuurder en huurder uitdrukkelijk toestemming geven aan de bank waar de rekening werd geopend.

Bij onenigheid berust de eindbeslissing bij de vrederechter.

Bank

Een bank kan zich garant stellen voor een huurder die niet over het nodige geld beschikt voor een huurwaarborg.

De bank opent dan een bankrekening waarop het bedrag van de huurwaarborg geleidelijk wordt gestort.

De huurder heeft 3 jaar de tijd om het door de verhuurder gevraagde bedrag bijeen te brengen. Het mag maximaal 3 maanden huur bedragen.

Wanneer de huurwaarborg is samengesteld, brengt die interesten op die aan de huurder worden betaald wanneer de som wordt vrijgegeven.

Dit soort dienstverlening mag door banken niet aangerekend worden.

Banken die een huurwaarborg kunnen aanbieden:

 • BNP Paribas
 • Triodos
 • KBC
 • CBC
 • Fortis
 • Belfius
 • ING

OCMW

Deze Belgische instelling verleent sociale steun aan burgers: financiële hulp, voedsel, opleidingen, werkgelegenheid …

Het OCMW kan kwetsbare mensen bijstaan in hun zoektocht naar huisvesting.

Zo kan het bij een bank een huurwaarborg aanvragen.

Het OCMW kan het geld voor de huurwaarborg ook aan de huurder geven en vragen om het maandelijks terug te betalen.

Op die manier kunnen de meest kwetsbare huurders steun krijgen bij het vinden van een woning en de eisen van de eigenaars inwilligen.

Wanneer een huurder een beroep doet op het OCMW, mag het bedrag van de huurwaarborg niet hoger zijn dan 2 maanden huur.

ebook 2 NL

Hoe wordt de huurwaarborg samengesteld?

De huurwaarborg mag nooit rechtstreeks aan de eigenaar worden betaald. De huurder moet een som geld opzij zetten als reserve.

De eigenaar kan er enkel over beschikken wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (schade, niet betalen van lasten of huur enz.).

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de gewesten. Het is dus belangrijk u in te lichten naargelang de ligging van het verhuurde goed.

Een huurwaarborg samenstellen in Wallonië en Brussel

De eigenaar kan tot 2 maanden huur vragen als het bedrag in één keer op een aparte rekening wordt gestort.

Indien het bedrag echter maandelijks wordt betaald, kan de huurwaarborg gelijk zijn aan 3 maanden huur.

Sinds 2012 kent Wallonië renteloze leningen toe waarmee huurders een huurwaarborg kunnen samenstellen. Dit soort steun is alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk:

 • Beperkte middelen van de huurder
 • Enkel huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats

Een huurwaarborg samenstellen in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2019 kunnen eigenaars in Vlaanderen een huurwaarborg van 3 maanden huurvragen.

Naast de huurwaarborg op een individuele rekening kan ook een zakelijke zekerheid op naam van de huurder als huurwaarborg worden gebruikt. Het gaat dan om effecten, aandelen enz.

Een natuurlijke of rechtspersoon kan ook borg staan voor de huurder van het appartement.

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
De huurwaarborg wordt gevormd bij een bank in de vorm van een geblokkeerde rekening, ofwel via een platform zoals MyMinfin, ofwel via het OCMW van de huurder, onder bepaalde voorwaarden.
In Vlaanderen: maximaal 3 maanden huur (exclusief lasten).
De huurwaarborg wordt gevormd bij een bank in de vorm van een geblokkeerde rekening, ofwel via een platform zoals MyMinfin, ofwel via het OCMW van de huurder, onder bepaalde voorwaarden.
Nee. Hij is nooit verplicht, tenzij het schriftelijke contract anders bepaalt.
Meer artikelen over huurwaarborg
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!