Betalingsherinnering voorbeeld
Betalingsherinnering voorbeeld

Voorbeeld van betalingsherinnering voor achterstallige huur

5/5 - (31 votes)

Bij achterstallige huur blijft de beste oplossing een minnelijke schikking met de huurder. De eigenaar moet zich wel beschermen en kan zijn rechten afdwingen via betalingsherinnering en ingebrekestellingen.

Om u hierbij te helpen, vertellen we u wanneer u uw aanmaningen moet versturen en vindt u hieronder een voorbeeld van een 1ste en 2de aanmaning en van een ingebrekestelling.

Ook een vastgoedbeheersoftware kan u bij dit soort taken helpen. Die automatiseert immers al uw betalingsherinneringen.

Met deze digitale tool beheert u uw onroerend goed veel efficiënter.

Ontdek ons webinar “hoe controleren het best de huur van uw huurders?

Betalingsherinnering voorbeeld

Gratis voorbeeldbrief voor 1ste aanmaning onbetaalde huur

“Beste,

Als ik me niet vergis, heb ik nog geen betaling ontvangen voor het pand gelegen in ……………. Er is een openstaand saldo van € ………

Gelieve dit bedrag over te maken op rekening ………………..

Waarschijnlijk gaat het om een nalatigheid. Mag ik u vragen om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten?

Met vriendelijke groet,

……………….. (Handtekening)”

Gratis voorbeeldbrief voor 2de aanmaning onbetaalde huur

“Beste ………….,

Ik heb nog steeds de betaling niet ontvangen voor het pand gelegen in ……………. Tot op heden is er een openstaand saldo van  € ………

Gelieve dit bedrag over te maken op rekening ………………..

Bedankt om dit binnen de 5 dagen te doen zodat we dit alsnog in der minne kunnen regelen.

Anders word ik genoodzaakt interest aan te rekenen voor laattijdige betaling.

Met vriendelijke groet,

……………….. (Handtekening)”

Wanneer stuurt u een herinneringsbrief voor achterstallige huur?

Het beheer en de controle van de huurbetalingen valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Rentmeesters moeten deze betalingen dan ook regelmatig en nauwkeurig controleren. 

1ste herinnering

In geval van achterstallige betaling is het raadzaam om binnen de 15 dagen na de vervaldatum een eenvoudige herinneringsbrief te sturen. Dus als uw huurder op de 5de van de maand moet betalen, kunt u hem een eerste aanmaning sturen op de 20ste van de maand.

2de herinnering

Indien er geen betaling volgt, kunt u een tweede herinneringsbrief sturen 20 dagen na de vervaldatum. We raden aan om deze herinneringen ook via e-mail te sturen.

Deze termijnen zijn indicatief. U kunt de herinneringen uiteraard ook sneller versturen.

Als u een huurgarantieverzekering afsluit, moet u de termijnen in uw verzekeringscontract naleven, om daarna door de verzekeraar te worden beschermd. 

Het is belangrijk dat u snel handelt bij wanbetalingen.

Door de huurbetalingen regelmatig en nauwkeurig op te volgen, vermijdt u dat de vertragingen zich opstapelen en wordt het probleem snel opgelost.

Bovendien is het belangrijk dat u uw contacten met de wanbetaler schriftelijk bijhoudt. De verstuurde brieven zullen van pas komen bij eventuele gerechtelijke stappen.

Ingebrekestelling voor achterstallige huur

Gratis voorbeeld van een ingebrekestelling voor achterstallige huur

“ Betreft: Huurcontract getekend op ………….. voor het pand gelegen in ………………. (adres van het pand)

Onderwerp: Betaling van uw huur – ingebrekestelling

Beste ……………,

Tenzij ik mij vergis, heb ik nog geen betaling ontvangen voor het pand gelegen in ……………… voor een totaal bedrag van € ………

Bijgevolg stel ik u in gebreke om ten laatste op ……………. de som van ……………euro te betalen. Anders zie ik mezelf genoodzaakt om een bemiddelingsprocedure met de vrederechter op te starten en eventueel een gerechtelijke procedure in te leiden.

Dit bedrag moet gestort worden op rekening ……………………..

Met vriendelijke groet,

……………….. (Handtekening)”

Wanneer stuurt u een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling wordt verstuurd wanneer de termijn vermeld in de tweede aanmaning is verstreken en de huur nog steeds niet werd betaald.

Dit soort brief moet aangetekend met ontvangstbewijs worden verzonden zodat u een bewijs hebt van de communicatie met uw huurder. 

De ingebrekestelling is een officiële aanmaning aan uw huurder om de huur binnen een bepaalde termijn, meestal acht dagen, te betalen, op straffe van gerechtelijke stappen.

Ze dient als officiële verklaring van bevinding van wanbetaling en als bewijs in geval van gerechtelijke stappen. 

Herinneringen automatiseren met een software

Om uw vastgoedbeheer te vereenvoudigen, kunt u kiezen voor een beheersoftware zoals Smovin.

Met dit soort tool kunt u de geïnde huurgelden en de in gebreke gebleven huurders in real time volgen op uw dashboard.

Bovendien beheert Smovin de betalingsherinneringen automatisch . De eigenaar kan herinneringen en ingebrekestellingen na een bepaald aantal dagen volledig automatisch verzenden.

Deze herinneringen kunnen per e-mail, brief of aangetekende brief rechtstreeks vanuit Smovin worden verstuurd.

Met een verhuurbeheersoftware kunt u onmiddellijk reageren in geval van onbetaalde huur. Uw vastgoedbeheer wordt er dus efficiënter op.

ebook 2 NL

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
In eerste instantie stuurt u een of meer schriftelijke herinneringen naar de huurder. Als hij de huur nog steeds niet betaalt, kan de eigenaar een minnelijke schikking (betalingsplan) of een bemiddelingsprocedure (vereenvoudigde gerechtelijke procedure) voorstellen. In laatste instantie kan hij een gerechtelijke procedure starten.
De eigenaar kan het recht niet in eigen handen nemen. Hij kan minnelijke oplossingen voorstellen (betalingsplannen, kortingen) of gerechtelijke stappen ondernemen om de ontbrekende huur terug te vorderen.
Er staat geen minimum op het aantal aanmaningen om een ingebrekestelling te kunnen sturen naar een huurder met betalingsachterstand.
De ingebrekestellingsbrief bevat dezelfde elementen als een aanmaningsbrief maar dient als officieel bewijs en heeft een formeler aspect. U verstuurt ze aangetekend met ontvangstbevestiging.
Meer artikelen over late huurbetalingen
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!