Bail de bureau
Bail de bureau

8 zaken die u moet weten over huurcontract voor kantoor

Inhoudsopgave

1. Wat is een huurcontract voor kantoor?

Een huurovereenkomst voor kantoor staat ook bekend als een huurovereenkomst van gemeen recht voor kantoor (niet-handels- of handelsactiviteit zonder contact met het grote publiek). Dit soort overeenkomst is onderworpen aan de voorschriften van het burgerlijk wetboek. Zevalt niet in de categorie woninghuurcontracten noch in de categorie handelshuurovereenkomsten.

Huurcontracten van gemeen recht, en vooral huurovereenkomsten voor kantoor, zijn niet erg goed geregeld en bieden huurders en eigenaars een grote mate van flexibiliteit wat de voorwaarden van het contract betreft.

2. Wat is de duur van een huurcontract voor kantoor?

In tegenstelling tot andere huurovereenkomsten is er geen regel die een specifieke duur oplegt aan overeenkomsten voor kantoor. Vaak zien we huurovereenkomsten met een vaste duur van 3 jaar of met een onbepaalde duur.

Indien de huurder na afloop van een huurovereenkomst voor bepaalde duur de woning niet verlaat en de verhuurder geen bezwaar maakt, wordt de huurovereenkomst verlengd voor een nieuwe periode gelijk aan de eerste.

3. Wat zijn de regels voor de opzegging van een huurovereenkomst voor kantoor?

Een huurovereenkomst van gemeen recht eindigt automatisch op het einde van de vastgestelde termijn. Er is geen vooropzeg. In principe kan de huurovereenkomst niet voor het einde van de looptijd worden beëindigd, tenzij beide partijen dit overeenkomen.

We kunnen stellen dat het recht van eenzijdige opzegging, d.w.z. beëindiging op verzoek van één van beide partijen, bij dit type overeenkomst niet bestaat.

Er kan echter vooraf worden overeengekomen dat een opzegging mogelijk is met een bepaalde vooropzeg.

Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde duur kan de overeenkomst op elk moment worden beëindigd met een vooropzeg van één maand.

4. Moet u een huurcontract voor kantoor registreren?

Alle huurcontracten van gemeen recht moeten worden geregistreerd bij een kantoor rechtszekerheid dat bevoegd is voor de plaats van het onroerend goed. Dat geldt ook voor huurovereenkomsten voor kantoor.

De verplichting tot registratie ligt bij de verhuurder. Maar ook de huurder kan dit doen. De registratie is gratis en moet gebeuren binnen 2 maanden na de ondertekening van het contract.

ebook 4 NL

5. Wat is het verschil tussen een huurcontract voor kantoor en een handelshuurovereenkomst?

Handelshuurovereenkomsten worden geregeld door de wet van 30 april 1951. Deze wet werd na de oorlog ingevoerd om de economie en handel nieuw leven in te blazen met huurovereenkomsten die de huurder beschermen, onder meer dankzij hun lange looptijd (9 jaar).

Anderzijds kan een handelshuurovereenkomst enkel worden opgezegd door de huurder, op een paar uitzonderingen na.

Huurcontracten voor kantoor vallen onder het burgerlijk wetboek en zijn veel minder gereglementeerd. Het is de inhoud van het contract die de rechten en plichten van elke partij vastlegt.

De bestemming van deze twee soorten huurovereenkomsten verschilt:

 • Een handelshuurovereenkomst moet bestemd zijn voor een commerciële of ambachtelijke activiteit in contact met het grote publiek.
 • Een huurcontract voor kantoor is bedoeld voor een niet-handels- of handelsactiviteit, waarbij er geen contact is met het grote publiek.

Bij een handelshuurcontract moet de huurder ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De huurder van een huurcontract voor kantoor kan dan weer een natuurlijke of rechtspersoon zijn.

6. Welke informatie moet in een huurcontract voor kantoor worden opgenomen?

Een huurovereenkomst van gemeen recht moet schriftelijk opgesteld worden. Ze moet minstens het volgende vermelden:

 • Identiteit van de huurder en verhuurder: achternaam, eerste twee voornamen, geboorteplaats en -datum, woonplaats; in het geval van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf, makelaar) naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer.
 • Datum waarop het contract aanvangt.
 • Duur van de overeenkomst.
 • Soort overeenkomst (bv. overeenkomst voor hoofdverblijfplaats of huurcontract studentenkamer).
 • omschrijving van alle lokalen en gehuurde delen van het gebouw.
 • Bedrag van de huur zonder lasten.
 • Bedrag en aard van eventuele gemeenschappelijke lasten.
 • Bedrag en aard van de individuele lasten, indien deze van forfaitaire aard zijn.
 • Vermelding van het forfaitaire of voorlopige karakter van de eventuele individuele en gemeenschappelijke lasten.
 • In geval van een gebouw met meerdere woningen en indien het bedrag van de lasten niet forfaitair is, de berekeningsmethode van de lasten en de verdeling.
 • Het bestaan van individuele of gemeenschappelijke meters.
 • De datum van het laatste EPC-attest indien vereist door het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen, evenals de prestatie-index die aan het gehuurde goed is toegekend.

Bron: http://lampspw.wallonie.be/

7. Wat is een huurovereenkomst voor magazijn?

Een huurcontract voor magazijn valt net als een huurcontract voor kantoor onder de categorie huurcontracten van gemeen recht, tenzij het magazijn of de opslagruimte zich in dezelfde ruimte bevindt als een handelszaak. In dit geval wordt het magazijn opgenomen in een handelshuurovereenkomst.

De huurovereenkomst voor magazijn kent dus een hoge mate van flexibiliteit. Het is aan de huurder en de verhuurder om afspraken te maken over de clausules inzake duur, opzegging, hernieuwing, indexering enz.

8. Hoe beheert u het best een huurcontract voor kantoor?

Gelet op de vele regels en sleuteldata bij huurovereenkomsten voor kantoor kan het gebruik van specifieke software het beheer ervan aanzienlijk vereenvoudigen.

Een vastgoedbeheersoftware zoals Smovin herinnert u aan belangrijke data en eventuele te ondernemen stappen. Smovin biedt zelfs vooraf ingevulde teksten voor uw opzeggingen, betaalherinneringen of indexeringen.

Naast het beheren van belangrijke data laat Smovin u toe om

 • In één oogopslag te zien welke betalingen werden ontvangen en welke niet
 • Indien nodig automatisch herinneringen te sturen
 • In 2 klikken uw huur te indexeren en een kennisgeving naar de huurder te sturen
 • Huurfacturen te genereren en ze naar uw rekening te sturen
 • De lasten volgens de aankoopfacturen te regulariseren
 • De btw te beheren
 • Een goed zicht op uw activa te hebben dankzij een compleet dashboard
 • Uw vermogen overal te beheren via de mobiele versie
 • Alle informatie over uw vermogen (contracten, adresboek, allerhande documenten enz.) te centraliseren

Ondanks al onze inspanningen voor de juistheid en betrouwbaarheid van onze artikels, zijn we niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden in de inhoud. Voor vragen raden we een advocaat aan.

Veelgestelde vragen
Om kantoren te verhuren, is een huurovereenkomst naar gemeen recht voor kantoorruimte (niet-handels- of handelsactiviteit zonder contact met het grote publiek) van toepassing. Dit soort overeenkomst is onderworpen aan de voorschriften van het burgerlijk wetboek.
In tegenstelling tot andere huurovereenkomsten is er geen regel die een specifieke duur oplegt aan overeenkomsten voor kantoorruimte (of overeenkomsten naar gemeen recht). Vaak zien we huurovereenkomsten met een vaste duur van 3 jaar of met een onbepaalde duur.
Een huurovereenkomst voor kantoorruimte (of naar gemeen recht) eindigt automatisch op het einde van de vastgestelde termijn. Er is geen opzegtermijn. In principe kan de huurovereenkomst niet voor het einde van de looptijd worden beëindigd, tenzij beide partijen dit overeenkomen.
Om een hangar of loods te huren, is een huurcontract naar gemeen recht van toepassing.
Andere interessante artikelen
software voor huurbeheer
Abonneer u op onze e-nieuwsbrief!

Dank u voor uw inschrijving!